Logo 

  همکاران گرامی   جهت دریافت گواهی تخفیف شهریه دانش آموزان خود در مدارس سما فقط  تا تاریخ 30/11/99 فرصت دارندبه کارگزینی مراجعه و گواهی مربوطه را به امور مالی تحویل دهند 

با تشکر- کارگزینی