Logo 

14000825 4به نقل از روابط عمومی سما جلسه ای با حضور مرادی مدیر کل توانمندسازی ، آموزش آزاد و فعالیتهای کاربنیان دانشگاه آزاد اسلامی ، اشرفی مدیر امور آموزش معاونت آموزشهای عمومی و مهارتی در استان مرکزی ، دکتر عباس کریمی رئیس دبیرخانه شورای نظارت و هماهنگی سما در استان مرکزی ، معاونت آموزشهای عمومی و مهارتی سما-اراک و اعضای هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین در سالن جلسات واحد خمین برگزار گردید .

14000825 1

در این جلسه موارد ذیل مورد بحث و بررسی قرار رفت

  • راه اندازی دانشکده های مهارت و کارآفرینی
  • بررسی چارت دانشکده مهارت و کارآفرینی
  • بررسی امکانات و تجهیزات دانشکده های مهارت و کارآفرینی
  • وضعیت دانشکده های مهارت و کارآفرینی واحد دانشگاهی

 در پایان ازکارگاهها ،آزمایشگاه ها و ظرفیت و پتانسیل های دانشکده مهارت و کارآفرینی واحد خمین بازدید بعمل آمد .

14000825 3

14000825 5

14000825 6