Logo 

به گزارش روابط عمومی سما-اراک ، تربیت بدنی بخش عملی تعلیم و تربیت است و این بدان معنا است که می توان با شرکت دهی کودکان و نوجوانان در بازی ها و فعالیت ها و تکاپوی های تربیت بدنی نیل به اهداف تعلیم و تربیت را تسهیل نمود.

تربیت انسان های مومن، سالم،توانا ،ماهر ، بانشاط،جمع گرا،خودباور،آزادمنش و... از هدف های مندرج در سند تحول بنیادین است که تحقق آنها از طریق مشارکت در برنامه ها و فعالیت های فوق برنامه تربیت بدنی و ورزش مدارس امکان پذیر است .

حوزه تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش با تمرکز بر اجرای برنامه های مدرسه ای فراگیر و مشارکت محور، محل ارائه خدمات خود را مدرسه و مخاطب خود را تمامی دانش آموزان کشور قرار داده است تا هرچه بیشتر آثار و دستاوردهای حاصل از برنامه ها ، به پرورش انسان های طراز سند تحویل بنیادین بی انجامد .

المپیاد درون مدرسه ای یکی از پروژه ها و فعالیتهایی است که با مقاصد ذکر شده طراحی و به مرحله اجرا گذاشته شده است .

حال با توجه به تلاش های موثر و مفید دبستان دخترانه سما -اراک در اجرای شایسته المپیاد ورزشی درون مدرسه ای که یکی از ارکان اصلی اجرای اهداف سند تحول بنیادین وزارت آموزش و پروش می باشد ، دبستان دخترانه سما-اراک موفق به دریافت لوح تقدیر از سوی معاونت تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش گردیده است .