Logo 

مشخصات رویداد

1- استان مرکزی
2-واحد اراک
3-نوع رویداد همایش مجازی
4- مخاطبین رویداد همکاران و صاحب نظران مرتبط
5- عنوان رویداد توسعه تفکر مهارتی در مدارس
6- اهداف برگزاری رویداد

ثبت و استفاده از مطالعات و تجربه های کسب شده، شناخت و جمع بندی چالش ها و راهکارهای پیشنهادی برای استفاده در مدارس  سما و تصمیم گیری های ستادی

برگشت به قبل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          برگشت به قبل