Logo 

بخش ها و محورهای در نظر گرفته شده جهت رویداد

الف: نقش عوامل انسانی مدارس(آموزشی، اجرایی، پشتیبانی، ستادی و ...)

- نقش مدیرمدرسه در توسعه تفکر مهارتی دانش آموزان و کارکنان مدرسه

- نقش معلمین در رشد تفکر مهارتی دانش آموزان

- تدوین نمودار سازمانی مدرسه مناسب برای توسعه تفکر مهارتی در مدارس

- نقش عوامل اجرایی مدرسه در توسعه تفکر مهارتی

- نقش حوزه ستادی آموزش و پرورش در توسعه تفکر مهارتی

ب: قوانین ،امکانات و چالش ها:

- چالش های مهارت آموزی در مدارس

- بررسی اسناد بالادستی نظام آموزشی در توسعه تفکر مهارتی در مدارس

- تدوین نظام مهارت آموزی در مدارس

- تدوین سرفصل مناسب مهارت آموزی به تفکیک مقطع تحصیلی با توجه به جنسیت ، جذابیت ،سن و پایه تحصیلی و پیوستگی لازم

- نقش هنرستان در توسعه تفکر مهارتی بین دانش آموزان

- راهکارهای تهیه محتوای آموزشی مناسب برای مهارت آموزی در مدارس

- بررسی مدل های مهارت آموزی در نظام های آموزشی کشورهای مختلف

- نقش برنامه های آموزشی و درسی در نهادینه کردن تفکر مهارتی

- نقش برنامه های غیر رسمی و مکمل در نهادینه کردن تفکر مهارتی

- نقش مدارس غیردولتی  در توسعه تفکر مهارتی

- نقش سازمان فنی و حرفه ای در توسعه تفکر مهارتی در مدارس

- نقش دانشگاه ها در توسعه تفکر مهارتی در مدارس

ج: دانش آموزان

-واکاوی موانع توسعه تفکر مهارتی در دانش آموزان

- سن دانش آموزان و تفکر مهارتی

- استعداد دانش آموزان و تفکر مهارتی 

د: محیط :و  تفکر مهارتی

- نقش شاخص های اقتصادی در توسعه تفکر مهارتی

- نقش زیست بوم در توسعه تفکر مهارتی

- نقش شاخص های فرهنگی در توسعه تفکر مهارتی 

- نقش جامعه محلی در توسعه تفکر مهارتی

- نقش خانواده و والدین در توسعه تفکر مهارتی

برگشت به قبل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          برگشت به قبل