حمیدرضا جدیدی  
 کارمند  تمام وقت آموزشکده فنی و حرفه ای سما اراک  
  آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد رشته بیولوژیک تلفن تماس:33667501 

 برگشت به صفحه اصلی                                                                                                                                                                                                                                                                                              برگشت به صفحه اصلی